ikona facebook ikona instagram

STATUT FUNDACJI

Fundacja Dajemy Wybór

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par.1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Dajemy Wybór, zwana dalej Fundacją. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja DW.

2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 16.05.2017r. w Kancelarii Notarialnej w Kielcach ul. św. Leonarda 16 /7, 25-304 Kielce, przed Notariuszem Zdzisławą Kosińską i działa na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. Poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) niniejszego Statutu.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kazimierza Wielka ul. Wiśniowa 20, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie.

5. Fundacja posiada osobowość prawną.

6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

7. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz wydawać legitymacje inspektorów społecznych działających na rzecz praw człowieka i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

9. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa, a także tworzyć spółki, przystępować do zrzeszeń, federacji.

10. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

11. Fundacja ma prawo korzystać z pracy wolontariuszy, a także zatrudniać pracowników.

Par.2

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

Par.3

Fundacja opiera się na pracy społecznej Fundatora, Zarządu, Rady oraz wolontariuszy.

Par.4

Fundacja używa pieczęci podłużnej zawierającej: nazwę Fundacji, numer KRS oraz adres jej siedziby.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

Par.5

a). Celem Fundacji jest:

1. Działalność polegająca na pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób;

2. Działalność polegająca na pomocy osobom niepełnosprawnym.

3. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu ludzi, zwalczanie przejawów agresji wobec nich.

4. Działanie polegająca na propagowaniu humanitarnego traktowania ludzi niepełnosprawnych, tłumienia agresji oraz niegatywnych emocji wobec nich.

5. Działanie na rzecz ochrony przestrzegania praw człowieka.

6. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu niepełnosprawności oraz niezaradności finansowej, której skutkiem jest ubóstwo.

7. Popularyzacja I wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych

8. Promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi.

b). Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn.zm. ), to jest:

1). współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy osobom ubogim oraz niepełnosprawnym.

2). współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do ludzi ubogich oraz niepełnosprawnych.

3). organizowanie spotkań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach.

4). udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc ludziom niepełnosprawnym oraz ubogim.

5). zwalczanie przejawów znęcania się nad ludźmi, współdziałanie z właściwymi instytucjami i organami w wykrywaniu i zwalczaniu wykroczeń i przestępstw wymierzonych w prawa człowieka.

6). kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom człowieka oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed Sądami powszechnymi.

7). podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu ludzi objetych opieką fundacji, do których upoważnia obowiązujące prawo.

8). podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia ubóstwa.

9). promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej , wydawniczej, internetowej, reklamowej w środkach masowego przekazu.

10). opiniowanie i nadzorowanie akcji tworzonych przez Fundację.

11). składanie ofert na realizację zadań publicznych.

12). organizowanie i wspieranie działań wolontariatu poprzez propagowanie oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.

Rozdział III

Zasady działania Fundacji

Par.6

1. Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, które prowadzą działalność zbieżną z celami Fundacji w zakresie realizacji celów i zadań Fundacji.

3. Dochód Fundacji z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych.

4. Z działalności pożytku publicznego Fundacji sporządza się roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Par.7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

Par.8

Organy Fundacji tworzą Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Par.9

1. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.

2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.

3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum dwóch członków Zarządu.

7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. W przypadku czynności, których wartość przekracza kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), oświadczenie woli składa co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

9. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Par.10

1. Do zadań Zarządu należy:

a). reprezentowanie i kierowanie działalnością Fundacji.

b). składanie oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych.

c). zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.

d). przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.

e). uchwalanie zmian w statucie Fundacji.

f). podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla działalności Fundacji.

g). sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

a). śmierci

b). pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Zarządu jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji).

c). odwołania przez Radę Fundacji.

3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w szczególności w przypadku:

a). nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji

b). istotnego naruszenia postanowień statutu.

Par.11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.

3. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na czas nieokreślony.

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być

a). Fundator

b). Członek Zarządu

5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa do 2 stopnia, powinowactwa do 2 stopnia lub podległości służbowej wynikającej ze stosunku pracy z członkami organu zarządzającego.

6. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

8. Rada Fundacji może odwołać Przewodniczącego Rady Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Fundacji.

9. Rada Fundacji może w każdej chwili uzupełnić skład członków zarządu i rady fundacji.

10. Rada Fundacji może powołać nowego członka Zarządu w chwili rezygnacji , śmierci lub odwołania dotychczasowego.

11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

12. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

13. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.

14. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum dwóch członków Rady.

15. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Par.12

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a). nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.

b). ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

c). opiniowanie propozycji zmian statutu Fundacji

d). występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

e). dokonywanie kontroli finansowej Fundacji.

f). powoływanie członków Zarządu w przypadkach określonych Par.10, pkt 2.

Par.13

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą

a). śmierci

b). pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji).

c). odwołania przez Radę Fundacji.

2. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku

a). nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji

b). istotnego naruszenia postanowień statutu

Rozdział V

Majątek Fundacji

Par.14

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500zł wymieniony w akcie o ustanowieniu Fundacji.

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej jak i w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. Majątek Fundacji powstaje poprzez:

a). darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych.

b). subwencje osób prawnych

c). dochody ze zbiórek publicznych

d). dochody z majątku nieruchomego i ruchomego

e). świadczeń wnoszonych przez Fundatora, dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej, loterii oraz aukcji, odsetek od rachunków bankowych, papierów wartościowych oraz lokat pieniężnych.

f). świadczeń i nawiązek pieniężnych zasądzonych przez sądy powszechne.

g). i inne zgodne z przepisami prawa polskiego

h). Oświadczenia woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie. W przypadku kwoty powyżej 5 tysięcy złotych wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Par. 15

1. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego i organizacyjnego wyodrębnienia.

Par. 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Par. 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Par. 18

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

3. Do powoływania oddziałów, zakładów, filii uprawniony jest Zarząd Fundacji.

4. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną organizacją. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po otrzymaniu stosownej uchwały Rady Fundacji.

5. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby zmienić się cele Fundacji.

6. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, zgodnie z ustawą o Fundacjach. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatora.

7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub Fundatorom.

8. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

9. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Par. 19

Wszelkie niejasności, które nie zostały zawarte w statucie fundacji będą rozwiązywane według aktualnego kodeksu prawnego.